Služby

Ponúkame vám:
 1. Bezplatný informačný rozhovor
 2. Služby pre vybudovanie systému manažérstva
 3. Služby po získaní certifikátu1. Bezplatný informačný rozhovor

Formou diskusie Vás oboznámime :
 • s výhodami systému manažérstva kvality
 • s požiadavkami noriem na certifikovaný systém
 • s postupom, obsahom a možným termínom zavedenia systému manažérstva
 • s obsahom a postupom certifikácie
 • s potrebnými činnosťami po získaní certifikátu
 • s predpokladanými nákladmi na zavedenie a certifikáciu systému

Ak máte záujem neváhajte a zavolajte, alebo nám napíšte

V prípade Vášho záujmu Vás môžeme bezplatne navštíviť a poskytnúť Vám potrebné informácie.


Ak už máte konkrétnu predstavu aký certifikát potrebujete, stačí vyplniť Nezáväznú prihlášku a my vám vypracujeme cenovú ponuku.

Ak sa pre nás rozhodnete, po uzavretí obchodnej zmluvy Vám zabezpečíme zdokumentovanie a zavedenie systému podľa Vašich požiadaviek, s možnosťou jeho certifikácie podľa príslušnej normy.
2. Pre vybudovanie systému manažérstva poskytujeme:
 • vstupnú analýzu súčasného stavu porovnaním s požiadavkami normy
 • spracovanie potrebnej dokumentácie "ušitej na mieru" (príručka kvality, popis procesov, pod.)
 • pomoc pre efektívne spracovanie interných postupov s využitím najnovších poznatkov
 • organizáciu postupu realizácie s cieľom získania certifikátu
 • zaškolenie personálu v požadovanom rozsahu, formou konzultácii v priebehu realizácie projektu
 • vypracovanie ďalších dokumentov, ktoré potrebujete k Vašej činnosti (dokumenty organizačného charakteru, pracovný poriadok, motivačný program a ďalšie dokumenty požadované legislatívou vzťahujúce sa na predmet Vašej činnosti)
 • objektívnu spoluprácu pri výbere najvhodnejšieho certifikačného orgánu a zaistenie následného rokovania so zástupcami tohto orgánu
 • realizáciu interných auditov kvalifikovanými audítormi a spracovanie správy o výsledku interných auditov (požiadavka normy)
 • návrh a pomoc pri realizácii primeraných nápravných opatrení
 • zastupovanie pri certifikačnom audite, resp. následných auditoch certifikačným orgánom

Prípravu a implementáciu systému manažérstva realizujeme tak, aby Vaši pracovníci neboli obmedzovaní a mohli sa plne venovať svojej práci.

Dobu zavedenia systému manažérstva až po certifikáciu prispôsobíme Vašim požiadavkám.
3. Po získaní certifikátu:

Jednou z požiadaviek noriem je aj udržiavanie zavedeného systému manažérstva kvalifikovanými pracovníkmi (internými audítormi).
Pre zabezpečenie tejto požiadavky normy Vám ponúkame kontinuálny pocertifikačný servis formou uzatvorenia obchodnej zmluvy o udržiavaní konkrétneho systému manažérstva.

Pocertifikačným servisom Vám zabezpečíme:
 1. Pre splnenie požiadaviek noriem:
  • udržiavanie a aktualizáciu zavedeného systému manažérstva
  • vykonávanie interných auditov audítormi s požadovanou kvalifikáciou
  • navrhovanie primeraných nápravných opatrení
  • zaškoľovanie novoprijatých pracovníkov v potrebnom rozsahu
  • poskytovanie nových poznatkov v aplikácii systémov manažérstva
  • aktualizáciu zavedeného systému pri revízií príslušnej normy

 2. Pre splnenie Vašich potrieb:
  • zastupovanie Vašej firmy pri auditoch vykonávaných certifikačným orgánom
  • auditoch realizovaných Vašim zákazníkom, resp. treťou stranou
  • zlepšenie organizácie a riadenia


 

Copyright © 2008 QM Servis

Web design: Adrián Rakovský